Polityka prywatności

Powiadomienie o zapewnieniu przejrzystości w odniesieniu do strony internetowej dla WJ Groundwater

Administratorem danych jest WJ Groundwater Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000634036, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą przy: 00-078 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 1,

Jaki jest cel niniejszego powiadomienia?

 • Chronimy i szanujemy Państwa prywatność. Niniejsze powiadomienie określa zasady przetwarzania przez nas wszelkich zgromadzonych danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej (Państwo) lub danych, które są nam przekazywane za jej pośrednictwem. Nasza strona internetowa: http://wjgl.pl/.
 • Jesteśmy administratorem danych. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za określenie zasad przechowywania i wykorzystania Państwa danych osobowych oraz za przejrzyste wyjaśnienie Państwu tych zasad.
 • Niniejsze powiadomienie dotyczy wszystkich osób, których dane osobowe przetwarzamy w ramach naszej działalności, w tym pracowników i przedstawicieli naszych klientów korporacyjnych, obecnych i potencjalnych klientów i dostawców, indywidualnych usługodawców i innych osób, z którymi współpracujemy prywatnie.
 • Niniejsze powiadomienie ma zastosowanie do osób odwiedzających naszą stronę, które rejestrują się na niej, jak również do osób, które odwiedzają stronę bez rejestracji.
 • W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli są Państwo zatrudnieni przez Spółkę (lub do pracy w Spółce przez podmiot zewnętrzny), powinni Państwo zapoznać się z powiadomieniem o zapewnieniu przejrzystości dla personelu, które jest dostępne w naszym Podręczniku dla pracowników.
 • Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym powiadomieniem, aby zrozumieć, co robimy z Państwa danymi osobowymi oraz jakie posiadają Państwo prawa w związku z naszymi działaniami.
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści niniejszego powiadomienia lub odnoszących się do sposobu wykorzystania i ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: gdpr@wjgl.com.

Czym są dane osobowe i na jakiej podstawie je przetwarzamy?

 • Dane osobowe (informacje osobowe) to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, na podstawie których można ustalić tożsamość tej osoby. Istnieją odrębne kategorie bardziej wrażliwych danych osobowych, które wymagają wyższego poziomu ochrony (zob. pkt. 4 poniżej).
 • Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo. Tabela poniżej przedstawia podstawy, na jakich opieramy się przy przetwarzaniu danych. Niektóre z nich pokrywają się i de facto może istnieć kilka podstaw, które uzasadniają wykorzystanie Państwa danych osobowych przez nas.
 • Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych możemy opierać się na naszych uzasadnionych interesach (lub interesach osób trzecich) tylko wtedy, gdy Państwa interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne w stosunku do tych interesów. Jeżeli przy przetwarzaniu danych powołujemy się na uzasadnione interesy, określamy je poniżej.
 • Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że uznamy, że musimy wykorzystywać je w innym celu i że cel ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe w innym celu, poinformujemy o tym Państwa i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.
 • Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Jakie informacje przetwarzamy i dlaczego?

Informacje, które zbieramy od klientów (obecnych i potencjalnych) i dostawców
Informacja Jak wykorzystujemy Państwa dane W jakim zakresie nasze użycie danych jest zgodne z prawem?
W przypadku klientów i potencjalnych klientów, zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe (biznesowe) Państwa pracowników i innych przedstawicieli Aby świadczyć nasze usługi

 

Informacje te są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy nami a naszym klientem.
W przypadku dostawców (obecnych i potencjalnych) świadczonych nam usług, zbieramy takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (biznesowe) Państwa pracowników i innych przedstawicieli Aby móc korzystać z Państwa usług Informacje te są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy nami a naszym dostawcą.
Wykorzystujemy biznesowe dane kontaktowe pracowników oraz innych przedstawicieli naszych (obecnych lub przyszłych) klientów i dostawców w celu przekazywania informacji na temat naszych usług. Materiały marketingowe wysyłamy pocztą elektroniczną na adresy firmowe tylko wtedy, gdy osoba nie zrezygnowała z otrzymywania od nas takich materiałów. Przetwarzanie, o którym mowa, jest niezbędne w uzasadnionym interesie promowania naszej działalności biznesowej
Możemy dochować należytej staranności poprzez sprawdzanie wiarygodności kredytowej podmiotów, w tym sprawdzać identyfikację fotograficzną i potwierdzić adresy osób zarządzających, a w niektórych przypadkach udziałowców, oraz weryfikować ich tożsamość za pomocą publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestr spółek. W celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i obniżania ryzyka kredytowego oraz w celu utrzymania reputacji naszej firmy. Przetwarzanie, o którym mowa, jest niezbędne w uzasadnionym interesie ochrony naszej działalności biznesowej
Przetwarzamy ogólne informacje odnoszące się do naszych wcześniejszych transakcji z klientami i dostawcami. Aby informować o naszych usługach i je udoskonalać W uzasadnionym interesie informowania o świadczonych przez nas usługach oraz ich doskonalenia

 

Informacje, które zbieramy na temat wszystkich użytkowników strony internetowej
Informacje o Państwa wyborach i preferencjach na stronie internetowej oraz rodzajach usług, którymi są Państwo zainteresowani poprzez wykorzystanie plików cookies na naszej stronie internetowej (zob. pkt. 11 poniżej). Aby udoskonalić usługi, które oferujemy Państwu i innym osobomAby przekazać Państwu informacje na temat innych produktów i usług, które – naszym zdaniem – mogą Państwa zainteresować. Dla naszego uzasadnionego interesu konieczne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej.Mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
Informacje techniczne, w tym: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Państwa komputera z Internetem, informacje dotyczące logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma do obsługi plików cookie na naszej stronie internetowej (zob. pkt. 11 poniżej). Aby udoskonalić usługi, które oferujemy Państwu i innym osobom Dla naszego uzasadnionego interesu konieczne jest zapewnienie sprawnego działanie naszej strony internetowejMogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce
Informacje o Państwa wizycie, sekwencja kliknięć do, przez i z naszej strony (w tym data i godzina) z pełnym URL; produkty, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na stronach, informacje o czynnościach użytkownika między stronami (takie jak przewijania, kliknięcia i przeciągania myszką) oraz sposoby przechodzenia między stronami. Aby ulepszyć usługi, które oferujemy Państwu i innym osobom, a także w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i obniżenia ryzyka kredytowego. Dla naszego uzasadnionego interesu konieczne jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej.Mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.


Informacje o kategoriach specjalnych

 • Niektóre specjalne kategorie danych tzn. szczególnie wrażliwych danych osobowych (np. informacje dotyczące stanu zdrowia, poglądów religijnych lub politycznych, orientacji seksualnej lub wyroków skazujących w sprawach karnych) wymagają wyższego poziomu ochrony.
 • Nie przetwarzamy szczególnie wrażliwych danych osobowych w ramach naszej zwykłej działalności. Możemy jednak przetwarzać informacje:
  • odnoszące się do stanu zdrowia lub niepełnosprawności w celu spełnienia prawnego zobowiązania dokonania uzasadnionych zmian przy świadczeniu naszych usług;
  • w przypadku gdy jest to konieczne do ochrony Państwa interesów (lub interesów innych osób) a Państwo nie mogą wyrazić zgody;
  • w przypadku gdy konieczne jest ustalenie roszczenia, wystąpienie z nim lub ochrona przed nim;
  • w przypadku gdy jasno przekazali Państwo informacje do wiadomości publicznej lub
  • za Państwa wyraźną zgodą.

Udostępnianie Państwa informacji

 • Możliwe, że będziemy musieli udostępnić Państwa dane osobowe osobom trzecim, w tym innym podmiotom w ramach naszej Grupy, zewnętrznym usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz oraz innym podmiotom, które wykorzystują Państwa dane, jako administratorzy danych, do własnych celów.
 • Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeżeli będzie to wymagane przez prawo, jeżeli będzie to konieczne do zarządzania relacjami biznesowymi (współpracą) z Państwem lub jeżeli będziemy mieli w tym inny uzasadniony interes.
 • Gdy udostępniamy informacje innym administratorom danych, to oni stają się odpowiedzialni za ich wykorzystanie i jego zgodność z prawem. Podmioty, którym udostępniamy dane osobowe:
  • nasze organy regulacyjne, asesorzy ds. oceny zgodności oraz inne organy zarządzające
  • nasi doradcy i audytorzy
  • HM Revenue and Customs (Królewski Urząd Podatkowy i Celny),
  • Urząd podatkowy i Celny, inne agencje rządowe, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa;
  • nasz ubezpieczyciel oraz
  • British Drilling Association (Brytyjskie Stowarzyszenie Wiertnictwa)
  • Construction Industry Training Board (Rada Szkoleniowa Przemysłu Budowlanego).
 • Możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom, na przykład w kontekście ewentualnej sprzedaży lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 • Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w zakresie IT, w tym wsparcia i utrzymania strony internetowej, przechowywania danych, tworzenia kopii zapasowych danych, reklamy i mailingu.
 • Wszyscy nasi usługodawcy zewnętrzni są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z naszymi wytycznymi. Nie zezwalamy naszym usługodawcom zewnętrznym na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do własnych celów. Zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

W przypadku nieprzekazania danych osobowych

 • Mają Państwo obowiązek przekazania danych osobowych określonych w pkt. 1 tabeli. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie świadczyć Państwu naszych usług.

Państwa obowiązek poinformowania nas o zmianach

 • Chcemy mieć pewność, że przechowywane przez nas dane osobowe są poprawne i aktualne.
 • Mogą Państwo zobaczyć, jakie informacje przechowujemy i zaktualizować je kontaktując się z nami: gdpr@wjgl.com

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce wtedy, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka.
 • Nie przewidujemy, aby jakiekolwiek decyzje odnośnie Państwa były podejmowane w sposób automatyczny, jednak w przypadku zmiany stanowiska poinformujemy Państwa o tym na piśmie.

Bezpieczeństwo danych

 • Wprowadziliśmy:
  • odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkowej utracie Państwa danych osobowych, ich nieupoważnionemu wykorzystaniu, uzyskaniu do nich dostępu, dokonaniu zmian lub ujawnieniu.
  • procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, przy czym poinformujemy Państwa i odpowiedni organ regulacyjny o podejrzewanym naruszeniu, w sytuacji, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Gdzie będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • Wszystkie nasze dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie EOG. Nie przekazujemy informacji poza EOG w normalnym toku naszej działalności.
 • Możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza EOG, jeżeli korzystamy z usług „w chmurze” świadczonych przez usługodawców mających siedzibę poza EOG. Korzystamy wyłącznie z usług usługodawców, co do których ustaliliśmy, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony Państwa danych osobowych i robimy to na podstawie formalnej pisemnej umowy.
 • Jeżeli jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji osobom trzecim poza EOG, musimy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są traktowane przez te osoby trzecie w sposób zgodny z prawem UE i Wielkiej Brytanii w zakresie ochrony danych.
 • Do oceny wydajności naszej strony i ulepszania oferowanych przez nas usług wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. W tym celu możemy przekazywać informacje dotyczące Państwa poza EOG. Będziemy to robić tylko wtedy, gdy będzie na to pozwalało prawo.
 • Google Analytics działa zgodnie z wytycznymi Tarczy Prywatności UE-USA określonymi przez Departament Handlu USA w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Powyższe podlega egzekwowaniu przez Federalną Komisję Handlu. Google, w tym Google Inc. i jej amerykańskie spółki zależne, potwierdziły, że przestrzegają Wytycznych Tarczy Prywatności UE-USA (w tym w odniesieniu do Google Analytics). Więcej informacji na temat tego mechanizmu ochronnego można znaleźć poniżej: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/frameworks/

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
 • Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe i możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków, a także stosowne wymogi prawne.
 • Jeżeli prawo wymaga minimalnego okresu przechowywania danych (np. dla celów podatkowych), przestrzegamy tego minimalnego okresu z jego wydłużeniem nawet o kolejne 12 miesięcy, aby zapewnić czas na anonimizację lub usunięcie informacji zgodnie z naszymi wewnętrznymi procesami zarządzania danymi.

Przysługujące Państwu prawa
Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo uzyskania informacji na temat tego, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. Robimy to przekazując Państwu niniejsze powiadomienie;
 • prawo poprawiania lub aktualizacji danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo żądania kopii danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat;
 • prawo wnioskowania o usunięcie przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat, w przypadku gdy nie ma uzasadnionego powodu, dla którego moglibyśmy dalej je przetwarzać;
 • prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, w których opieramy się na uzasadnionym interesie, a szczególna sytuacja w jakiej się Państwo znajdują sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie;
 • prawo wnioskowania o ograniczenie wykorzystywania Państwa danych osobowych przez pewien czas, jeżeli twierdzą Państwo, że są one niepoprawne i chcemy zweryfikować to stanowisko lub w innych ograniczonych okolicznościach;
 • prawo wnioskowania o przesłanie Państwa danych do innego podmiotu w formacie umożliwiającym ich komputerowe odczytanie;
 • prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w przypadku niezadowolenia z przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych: mogą to Państwo uczynić na stronie https://giodo.gov.pl Prosimy o kontakt z nami natychmiast, gdy uznają Państwo, że nie zajmujemy się Państwa danymi właściwie, abyśmy mogli wspólnie spróbować rozwiązać tą kwestię.

W celu potwierdzenia tożsamości oraz przysługującego Państwu prawa dostępu do tych informacji (lub skorzystania z innych praw) konieczne może być zwrócenie się do Państwa z prośbą o podanie szczegółowych informacji.

Należy mieć na względzie, że jeżeli usuniemy Państwa dane osobowe lub ograniczymy ich przetwarzanie, nie będziemy mogli świadczyć Państwu naszych usług.

Aby skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem gdpr@wjgl.com

Polityka dot. plików cookies

 • Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby odróżnić Państwa od innych użytkowników naszej strony. Dzięki nim możemy zapewnić Państwu przyjemność przeglądania naszej strony internetowej, a sami mamy szansę ją ulepszać.

Informacje na temat używania przez nas plików cookies

 • Pliki cookies to małe pliki z danymi w formie liter i cyfr, przechowywane w Państwa przeglądarce lub na dysku twardym komputera, oczywiście jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera.
 • Mogą Państwo zablokować pliki cookies, aktywując w przeglądarce ustawienia pozwalające na zablokowanie ustawień wszystkich lub niektórych plików cookies. Gdy jednak zablokują Państwo wszystkie (w tym wymagane) pliki cookies w swojej przeglądarce, mogą utracić Państwo możliwość dostępu do naszej strony (całej lub jej części).
 • Należy pamiętać, że osoby trzecie (w tym na przykład agencje reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, np. w zakresie analizy ruchu sieciowego) mogą również używać plików cookies, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. (analityczne/wydajnościowe lub reklamowe pliki cookies).
 • Używamy plików cookies:
  • do zarządzania procesu logowania się do naszej strony internetowej oraz
  • do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony internetowej. Pliki cookie zbierają informacje w formie anonimowej, np. ile osób odwiedziło daną stronę internetową i blog, jakie strony odwiedzali wcześniej / później.

Google Analytics:

 • Korzystamy również z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google, Inc. Google Analytics osadza pliki cookies w celu oceny wykorzystania danej strony przez użytkowników.
 • Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/analytics/#?modal_active=none.